Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna
                 34-236 Sidzina 839
              tel.: 18 26 73 748 lub 608 440 639
e-mail:
 sjaromin@onet.eu

 

KRS 0000316107
NIP 552-167-91-32
REGON 120801632

 

::: archiwum 2016

::: archiwum 2015      ::: archiwum 2014       ::: archiwum 2013

::: archiwum 2012      ::: archiwum 2011      ::: archiwum 2010    


2017

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY!
W dniu 06.04.2017r odbyła się kolejna sesja Rady Gminy w pierwotnym zamyśle miała odbyć się w terminie późniejszym ale w związku ze zmianami budżetowymi przyspieszono termin.
Pozwólcie, że rozpocznę od zmian w budżecie Gminy i tak na pierwszy rzut zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 950 000 z przeznaczeniem na remonty i inwestycje na drogach gminnych,
Następnie wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 790 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Bystrej Podh. z czego na zakup Gmina zaciągnęła kredyt w WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 540 000 zł oczywiście na takich samych zasadach jak dla Sidziny czyli nastąpi umorzenie części długu.
Wprowadzono także kwotę 14 000zł doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Besk.
Zwiększono wydatki o 800 000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Sidzinie, czyli rozpoczęcie budowy nastąpi w tym roku!
W następnym punkcie głosowania przyjęto regulamin określające zasady udzielania dotacji do wymiany kotłów CO, jak już pisałem w tym roku dopłaty wyniosą nie więcej jak 4 500 zł plus 10% z Gminy. – szczegóły w Urzędzie Gminy.
Przyjęto także plan budownictwa drogowego jak również innych inwestycji w 2017r czyli budowa chodnika w Sidzinie, budowa hali sportowej w Sidzinie ocieplenie szkoły w Bystrej Pdh. Wiadomo wiele dróg asfaltowych szczególnie w Bystrej ale także w Sidzinie.
W sprawach bieżących jeden z Radnych poruszył temat, który poruszałem w poprzednim wpisie czyli, że po raz pierwszy udało się zaskarżyć i zdobyć odszkodowanie od firmy, która zrobiła „fuszerkę” gdy wykonywała prace dla Gminy i dobrze stwierdził, że będzie to dobry sygnał dla innych firm, którzy zamierzają wykonywać prace dla Gminy, były za taką postawę podziękowania dla Wójta, oraz także podziękowania za pomoc w staraniu się o dotacje na zakup samochodu dla OSP w Bystrej Podh. 
Sesja przebiegła szybko sprawnie, bo nie było spraw kontrowersyjnych.
Następnie były życzenia świąteczne, również wszystkim czytelnikom składam życzenia „Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego najserdeczniejsze życzenia Wesołego Alleluja oraz smacznego jajka życzy”

J.ST. 


FIRMA ZAPŁCI GMINIE ZA „FUSZERKĘ” NA DROGACH !!!

Dnia 16.03. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina, była zwołana bo było kilka uchwał, które trzeba było przyjąć i tak na pierwszy rzut uchwała w sprawie rewitalizacji, później plan zagospodarowania Sidziny i Bystrej następnie uchwały w sprawie szkół oraz uchwała w sprawie obwodów do głosowania w związku ze zmianą nazwy Bystra na Bystra Podh. wszystkie te uchwały zostały przyjęte i nie budziły większych zastrzeżeń.
Na komisji rewizyjnej była kontrola mostu remontowanego w Bystrej, była to pierwsza większa inwestycja robiona całkowicie w tej kadencji i trzeba przyznać, że komisja rewizyjna mimo wnikliwej kontroli nie miała się do czego „przyczepić” wprawdzie malowane przejścia, farba się „złuszczyła” ale już wcześniej wykonawca obiecał poprawkę w ramach gwarancji.
A co się rzuciło w oczy to, że nie było jakiś nie zrozumiałych aneksów jak to bywało przy poprzednich inwestycja (o których już dużo pisałem) pozwólcie, że przypomnę tylko te największe jak boisko sportowe w Sidzinie i Bystrej czy budynek ośrodka zdrowia w Bystrej czy też remont przedszkola w Sidzinie może jeszcze wspomnę rozbudowa szkoły w Bystrej pierwszy etap i inne gdzie było wiele mówiąc delikatnie niezrozumiałych decyzji czytaj aneksów! – Dlaczego chyba nie trzeba tłumaczyć!!! Już tyle o tym napisałem.
Było także komentowane to, że firma budująca drogi bodajże w 2012r. zgodziła się zapłacić gminie odszkodowanie za źle wykonaną robotę, może nie jest to pełna rekompensata za tą robotę ale po raz pierwszy firma zgodziła się zapłacić za „fuszerkę”, wiadomo dlaczego tak się działo bo poprzednio nie było „przyzwolenia” na oddawanie spraw do sądu – Dlaczego? To każdy czytelnik ma świadomość! Muszę nieskromnie przyznać, że jeden z pierwszych, który nagłośnił to sprawę byłem ja wprawdzie trwało to długo ale opłaciło się.
Rozmawiając z poprzednimi Radnymi wszyscy przyznają, że był to błąd, że nie egzekwowali odszkodowań, tylko ciekawe jest tłumaczenie, „że co mogli zrobić w pojedynkę” to jest prawda, tylko gdzie byli wtedy jak ja głośno o tym mówiłem – Wtedy nie było „poprawne” poparcie moich słusznych postulatów – Oczywiście nie mam z tego tytułu satysfakcji bo straciliśmy wszyscy na takiej niegospodarności !!!
Próbuje zachęcić Radnych, żeby wspólnie z Wójtem zachęcić powiat do robienia muru w Sidzinie na Sołtystwie (projekt jest zrobiony) przypominamy włodarzom powiatu, że Gmina jeżeli będzie robiony chodnik jest skłonna dołożyć trochę kasy, ale musi być chęć ze strony powiatu! - Proszę pomyśleć czy nie warto ruszyć tematu, żeby projekt nie przepad?!

J.ST.


TRADYCYJNIE SPOKOJNE ZEBRANIE WIEJSKIE W SIDZINIE!

W dniu 12.03.2017r (niedziela) w Sidzinie odbyło się zebranie wiejskie trzeba przyznać, że frekwencja dopisała, rozpoczęło się tradycyjnie od otwarcia i przedstawienie porządku zebrania przez Panią Sołtys następnie głos zabrał Wójt, który odpowiedział na zadane pytania na poprzednim zebraniu oraz omówił zadania jakie wykonane były w poprzednim roku w Sidzinie i tak rozpoczęto budowę chodnika w stronę Małej Sidzinki następna inwestycja to droga u Trzopa wraz z parkingiem kolejna sprawa to zakończenie projektu Hali sportowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, kolejną sprawą jest położenie asfaltu w okolicach sklepu GS oraz założenie rur w rowie na placu naprzeciw GS czy tez rozpoczęcie robót przy przedłużaniu parkingu oraz częściowe zasypanie stawu, robiono również asfalty na drogach gminnych, tłucznie, przepusty, płyty itp. nie będę opisywał szczegółowo bo każdy jak się rozglądnie wokół siebie to na pewno zobaczy co było robione w jego okolicy, a każdy musi przyznać, że jest dużo zrobione porównując z poprzednimi laty!
Wójt odniósł się także do kredytu zaciągniętego na zakup samochodu bojowego dla OSP Sidzina, gdzie stwierdził, że ten samochód już kilkakrotnie był w akcji czyli był przydatny i jeszcze jedna ważna sprawa bo zaciągnięto kredytu około 630 tyś. zł. a będzie umorzone około 215tyś. zł. czyli jak można obliczyć spłacimy niewiele ponad 400tyś. zł.
Wójt poinformował, że są dopłaty do piecy CO już niektórzy skorzystali a w tym roku są jeszcze większe dopłaty bo oprócz 4,5tyś zł od marszałka województwa jest także 10% dopłaty z Gminy, przypomniał Wójt, że oprócz tego są dopłaty do oczyszczalni przydomowych (5 tyś. zł.)
Następnie Wójt omówił plany inwestycyjne na bieżący rok jak wiadomo największą inwestycją będzie rozpoczęcie budowy hali sportowej (będzie złożony wniosek o dofinansowanie) następną sprawą będzie dokończenie budowy chodnika na Małą Sidzinkę, następną sprawą jest zrobienie projektu mostu u Kojsa jak również po uzyskaniu zezwoleń budowa tegoż mostu, wiadomo że będą także wykonywane mniejsze inwestycje czy to na drogach placach itp.
Następnie głos zabrał Radny Powiatowy Hajos który potwierdził, że te roboty na drogach powiatowych o których mówił Wójt będą wykonywane, jedynie dodał, że jest przewidziany na drodze na Wielkiej Polanie wylanie asfaltu na tej zapadającej części drogi oraz zrobienie uszkodzonej bariery na zakrętach.
W sprawie modernizacji Sidziny (czyli Mapowanie) Wójt oraz Radny powiatu przekazali, że pod koniec tego roku rozpoczną się prace w terenie ale przedtem będzie jeszcze zebranie i wtedy będą omawiane szczegóły.
Było jeszcze kilka propozycji z Sali więcej lub mniej realnych dla zrealizowania przez Gminę, które będą rozpatrywane. 

J.ST. 


MOŻNA OTRZYMAĆ DOPŁATY DO WYMIANY PIECY CO!

Dnia 09.02.2017r. odbyła się sesja Rady Gmina Bystra-Sidzina, trzeba zaznaczyć, że odbywała się wyjątkowo spokojnie zgodnie z porządkiem obrad było informacja Wójta o wydanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym następnie zabrał głos przedstawiciel policji, który przedstawił sprawozdanie z pracy jaką wykonują w naszej Gminie według policji wykrywalność jest wysoka bo wacha się od 60% i wyżej ja wyraziłem opinie , że odczucie mieszkańców jest inne, że działalność policji jest gorzej oceniana przez ludzi, ze statystyką jak wszyscy wiedzą jest tak, że wszystko zależy kto pisze to albo jest dobra albo bardzo dobra. Policjant zwrócił się także za pośrednictwem Rady aby mieszkańcy zgłaszali czy to przez Internet czy telefonicznie wszystkie zauważone nieprawidłowości a wszystkie zgłoszenia są sprawdzane. 
Na koniec była prośba aby dofinansować kwotą 12 000,00 zł remont komisariatu w Jordanowie, decyzja w tej sprawie będzie podjęta później – Oczywiście o tym napiszę.
Następnie głos zabrał Radny Powiatu Drobny, który przedstawił jakie działania są podjęte, które będą realizowane w naszej Gminie, jest realizowany projekt budowy mostu u „Kojsa” oraz jest pisany wniosek o dofinansowanie chodnika na „Mąkacz” mówił także, że firma która budowała drogę Łetownia – Wielka Polana została przejęta przez inną firmę i zamierza zrobić przegląd tej drogi zrobić ewentualne poprawki gwarancyjne, były także zgłaszane różne problemy na drogach powiatowych jak dziura przy moście w Bystrej (który to już raz?) czy sprawa mostu „u draba” była też mowa o moście w Sidzinie u „przybysia” wszystko to Radny zapisał i obiecał zainteresować odpowiednie władze powiatu.
Mówił także, że obecnie jest kończona modernizacja Skawicy i w najbliższym czasie będzie robiona modernizacja Sidziny.
W głosowaniu przyjęto plan gospodarki niskoemisyjnej musieliśmy to zrobić aby można było się starać o dopłaty do pieców nie będę zanudzał co w tym dokumencie jest napisane wszystkie analizy itp. dla mieszkańców jest najważniejsze, że kto ma do odbioru nowy budynek niech się pospieszy bo od lipca 2017r przy odbiorze będzie konieczność zamontowania pieca piątej generacji a wszyscy, którzy mają zamontowane piece na drzewo, węgiel itp. będą zmuszeni chyba do 2023r. wymienić na piece, które spełniają normy. Przypominam, że można uzyskać dopłaty do wymiany pieca CO tylko trzeba zgłosić do urzędu. 
Jeszcze jedna ważna wiadomość należy zgłaszać do Urzędu jeżeli ktoś chcę sprawdzić jak ma ocieplony dom od połowy lutego 2017r. będzie fachowiec z kamerą, który pokażę gdzie mamy największe straty ciepła.

Uchwalono zmiany w zagospodarowaniu przestrzennego gminy Bystra-Sidzina dla osób , którzy wystąpili z wnioskami .

Przyjęto zmiany w budżecie Gminy na 2017r. główne zmiany dotyczyły subwencji, którą otrzymaliśmy na sześciolatki tylko, żeby nie było tak dobrze prawie tyle samo zabrali ze szkół podstawowych i gimnazjów.

W sprawach bieżących najważniejszą wiadomością było podpisanie ugody z firmą, która robiła drogi bodajże w 2012r i sprawa oparła się o sąd, teraz zgodnie z zapisami ugody Gmina otrzyma około 48 000,00 odszkodowanie z tym, że musieliśmy pokryć koszty sądowe oraz połowę kosztów mediatora. 

J.ST.